1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023/2024
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 για το Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 11 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β'). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

Κατά το τρίτο (Γ') εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

1st SEMESTER - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τύπος Μαθήματος

ECTS

Α1

Microbiome in Health (Μικροβίωμα και Υγεία)

Υ

5

Α2

Nutrition in Health (Διατροφή και Υγεία)

Υ

5

A3

Nutrition in Disease (Διατροφή και Νόσος)

Υ

5

A4

Nutritional Epidemiology - Food and Drug Interactions (Διατροφική Επιδημιολογία - Αλληλεπίδραση Τροφίμων και Φαρμάκων)

Υ

5

Α5

Specific Nutritional Aspects (Ειδικά Θέματα Διατροφής )

Υ

5

Α6

Strategies in Novel Products Development (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων)

Υ

5

 


 Συνοπτική περιγραφή του στόχου και του περιεχομέ­νου των μαθημάτων παρατίθεται:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α1

Microbiome in Health (Μικροβίωμα και Υγεία)

Υ

5,5

 

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση του ανθρώπινου μικροβιώματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Γενικά. Προέλευση, εντο­πισμός, εξέλιξη, Σύνθεση - μεταβολές - χαρακτηριστικά - παράγοντες που επηρεάζουν την αφθονία και ποικιλομορφία του μικροβιώματος. Μέθοδοι μελέτης - από την κλασσική μικροβιολογία στην εποχή της αλληλούχισης και των των omics.To εντερικό μικροβίωμα σε σχέση με την ηλικία, τη διατροφή, το περιβάλλον και το γεω­γραφική εντοπισμό, παράγοντες που σχετίζονται με τη γέννηση και τη νεογνική και βρεφική περίοδο, Δείκτης μάζας σώματος, εθνικότητα κ.λπ.

 

Α2

Nutrition in Health (Διατροφή και Υγεία)

Υ

5,5

 

Στόχος του μαθήματος: Κατανόηση της έννοιας της υγιούς διατροφής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Διαφό­ρων τύπων δίαιτες και η επίδραση τους στην προαγω­γή υγείας. Διατροφικά πλάνα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (εγκύους, παιδιά, αθλητές κ.λπ.) και τρόποι προσαρμογής τους στις ημερήσιες ανάγκες και διατροφι­κές συνήθειες. Υπάρχουσα γνώση και νεότερα δεδομένα που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την συνολική υγεία και είναι αποτέλεσμα της διατροφής. Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη νοσημάτων και η συσχέτισή της με μια ολιστική θεώρηση της υγείας ως κύριο αγαθό για μια καλή ποιότητα ζωής.

 

A3

Nutrition in Disease (Διατροφή και Νόσος)

Υ

5,5

 

Στόχος του μαθήματος: είναι η προσέγγιση των δια­τροφικών συνηθειών σε σχέση με την υγεία

Περιεχόμενο του μαθήματος: Παραδοσιακές αλλά και πρωτότυπες προσεγγίσεις για τον ρόλο της δίαιτας και των διατροφικών συνηθειών σε ένα μεγάλο εύρος δια­ταραχών της υγείας. Θεραπείες μέσω της διατροφής- ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Ανάδειξη των προβιοτικών, πρεβιοτικών και άλλων λειτουργικών τροφίμων σε κύριο μοχλό επίτευξης θεραπευτικών στόχων μόνα τους ή σε συνδυασμό με κλασσικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε μια πλειάδα νοσημάτων όπως αυτοάνοσα, νεοπλασίες, καρδιαγγειακά κ.λπ. Διατροφή, Υγεία και Νόσος, Κλασ­σικές προσεγγίσεις, Διατροφογονιδιωματική.

 

A4

Nutritional Epidemiology - Food and Drug Interactions

(Διατροφική Επιδημιολογία - Αλληλεπίδραση Τροφίμων και Φαρμάκων)

Υ

5,5

 

Στόχος του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί εισαγω­γή στη διατροφική επιδημιολογία, τη μελέτη δηλαδή της διατροφής και των εκφάνσεων της ως παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης νοσολογίας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών. Οι φοιτητές καλούνται: α) να κατανοήσουν τις έννοιες και τις διαφορές της Διεθνούς Ιατρικής και της Παγκόσμιας Υγείας, β) να γνωρίσουν τυπικά παραδείγματα νόσων που οφείλονται στη φτώχεια, γ) να κατανοήσουν την ανάγκη ειδικών διαπολιτισμικών και ηγετικών ικανοτή­των προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση υγειονο­μικών προβλημάτων, δ) να κατανοήσουν τους τέσσερεις βασικούς κλάδους υγείας που η παγκόσμια κοινότητα στρέφει την προσοχή της. Γνώση θεμάτων αλληλεπίδρα­σης τροφίμων και φαρμάκων. Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εξοικείωση με τις μεθό­δους μέτρησης της έκθεσης σε παράγοντες της διατρο­φής, σωματομετρικών χαρακτηριστικών και στοιχείων σωματικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές ανάλυσης επιδημιολογικών μελετών - αρχές ανάλυσης διατροφι­κών δεδομένων και μεθόδων εκτίμησης και αντιμετώ­πισης του σφάλματος μέτρησης (measurement error) - ανάλυση καταγραφής της διατροφικής πρόσληψης. Εκτίμηση σφαλμάτων επιδημιολογικών μελετών: έλεγ­χος επαναληπτικότητας και σχετικής εγκυρότητας των μεθόδων. Διατροφικά δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού - Οικολογικές συσχετίσεις. Εκτίμηση διατροφικής πρόσληψης σε επίπεδο. Εισαγωγή στην ανάλυση διατροφικών δεδομέ­νων. Σχεδιασμός διατροφικών επιδημιολογικών μελετών. Φυσικοχημικά χαρακτη­ριστικά του φαρμάκου, Στοιχεία μεταβολισμού τροφί­μων και φαρμάκων. Ανάλυση της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής και της απορρόφησης του φαρμάκου. Ανάλυση ομάδων πληθυσμού. Παράγοντες αλληλεπίδρασης (πρόσληψη τροφής, χρόνος λήψης τροφής, μέγεθος και σύνθεση του γεύματος, σωματικό βάρος, απορρόφηση, μεταβολισμός και απέκκριση των θρεπτικών συστατικών). Επίδραση κακής διατροφής στα φάρμακα. Παραδείγματα αλληλεπίδρασης τροφίμων και φαρμάκων. Αλληλεπίδραση φαρμάκων με αλκοόλ.

 

Α5

Specific Nutritional Aspects (Ειδικά Θέματα Διατροφής )

Υ

5,5

 

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση και λεπτομερής κατανόηση ειδικών θεμάτων διατροφής. Διατροφή ενήλικα, παιδιού, ηλικιωμένου, νοσούντα.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η έννοια των εξειδικευ­μένων προγραμμάτων διατροφής που σχετίζονται με συγκεκριμένες παθήσεις π.χ. ΣΔ τύπου 2, Κοιλιοκάκη, Παχυσαρκία, Χρόνια Νεφρική Νόσος κ.α. Εισαγωγή στην εξατομικευμένη διατροφή και στις διάφορες πα­ρεμβάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη προσέγγιση του πάσχοντα στα πλαίσια της γενικότερης έννοιας της προσωποποιημένης ιατρικής (personalized medicine). Διατροφή ειδικών νοσογόνων καταστάσεων. Κατανόηση της σχέσης-αλληλεπίδρασης, διαχείριση με διαιτητικές παρεμβάσεις και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των λειτουργικών τροφίμων. Τροφιμογενείς διαταραχές (συμπτώματα, θεραπεία). Ευσαρκία. Ορθοθρεψία. Ανο­ρεξία. Βουλιμία. Pica.

 

Α6

Strategies in Novel Products Development (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων)

Υ

2,5

 

Στόχος του μαθήματος: Εισαγωγή στην επιχειρηματι­κότητα και την καινοτομία.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Εφαρμογές στην επιχειρηματικότητα. Πηγές χρημα­τοδότησης. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικά ζητήματα. Μάρκετινγκ έρευνας & μάρκετινγκ. Στρατηγικές τιμολόγησης. Επιχειρηματικό σχεδιασμό. Αξιολόγηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

 

Οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συγγραφή ερευνητικής πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας,
 
εξερευνώντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά προσεγγίσεις που εφαρμόζονται επί του παρόντος στη βιοιατρική έρευνα.
 
 
Τα έργα που θα υποβάλουν οι φοιτητές θα παρουσιάζονται σε διαδραστικές παρουσιάσεις με την συμμετοχή όλων των φοιτητών και
 
καθηγητών του αντικειμένου σε φροντιστηριακές ημερίδες που θα καθοριστούν.