Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023/2024
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 για το Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 11 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β'). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

Κατά το τρίτο (Γ') εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

90

3st SEMESTER - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τύπος Μαθήματος

ECTS

Γ1

Master Thesis (Review, Meta-analysis, Bibliometrics Laboratory Training or Laboratory Research) 

Υ

30

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Θεωρητική, Μετανάλυση, Βιβλιομετρία, Άσκηση σε Εργαστήριο  ή Έρευνα σε Εργαστήριο)