Πληροφορίες Δομή ΜΠΣ


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)   «Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα»

  • Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Παρασκευή – Σάββατο & Κυριακή, μία φορά τον μήνα για 2 εξάμηνα , ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.
  • Προσφέρεται δυνατότητα συμμετοχής από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Το 3ο εξάμηνο αφιερώνεται στην Μεταπτυχιακή Εργασία η/και την Πρακτική Άσκηση
  • Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική ή η ελληνική.
  • Διάρκεια 18 μήνες.
  • Λήξη υποβολής αιτήσεων 20/10/2023.

Τμήμα Ιατρικής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος